Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.

Bu bağlamda veri sorumlusu sıfatı ile MSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İLETİŞİM KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“MSM Bilişim” olarak anılacaktır), www.oyunkolik.com.tr sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile elde ettiği kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşırken, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun” olarak anılacaktır) öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak sakladığını beyan ederek siz değerli ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin aydınlatılma ve açık rızalarının teminini hedeflenmektedir.

MSM Bilişim işbu KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, MSM Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, MSM Bilişim tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, MSM Bilişim’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, MSM Bilişim’in ve MSM Bilişim ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile MSM Bilişim’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için MSM Bilişim tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve MSM Bilişim’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere MSM Bilişim’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, MSM Bilişim’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kime ve Hangi Şartlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından saklandığı süre boyunca Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygunluk çerçevesinde bağlı şirketlerimizle ve iştiraklerimizle paylaşabilecektir. Ayrıca hizmet kalitemizin artırılmasına yönelik olarak tüketici alışkanlıklarının belirlenmesi, pazar araştırması, reklam danışmanlık gibi hizmetlerin alınabilmesi amacıyla üçüncü şirketlerle paylaşılabilecektir.

Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Ne Zaman İşleyebiliriz?

Kişisel verileri, müşterilerimizden elektronik ortamda toplanmakta ve sadece bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işleyebilmekteyiz.

Müşterilerin Kanun Uyarınca Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla MSM Bilişim’e başvurarak:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 10. haklarınız bulunmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

 1. İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
 2. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 3. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikayet Nasıl Yapılır?

 1. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.
 2. Öncelikle yukarıda açıklanan çerçevede veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

KVKK Başvuru Formu

Saygılarımızla.

Son güncelleme : 30 Haziran 2020

Kapat
×
×

Sepet